China, June 2004

 1. A typical old Shanghai street
 2. Traffic in Shanghai
 3. Shanghai City View
 4. Shanghai City View
 5. Grandma in Shanghai
 6. Playing cards in Shanghai
 7. Xu Jia Hui - six floor shopping center in Shanghai
 8. Pu Dong, the new area of Shanghai
 9. The Pearl of the Orient - symbol of Shanghai
 10. Classroom at Shanghai Jiao Tong University
 11. Lovers at Shanghai Jiao Tong University
 12. Studying at Shanghai Jiao Tong University
 13. Zhou Zhuang - Venice of Asia
 14. Zhou Zhuang - Boat driver
 15. Old Town Zhou Zhuang
 16. Zhou Zhuang - Little Boat
 17. Zhou Zhuang - Another Bridge
 18. Zhou Zhuang - YunHai Pagoda
 19. Zhou Zhuang - Quanfu Pagoda
 20. Zhou Zhuang - Quanfu Temple
 21. Zhou Zhuang - Prayer Tree
 22. Zhou Zhuang - Quanfu cave
 23. Zhou Zhuang, Shen family mansion - Dining room
 24. Zhou Zhuang, Shen family mansion - Kitchen
 25. Zhou Zhuang, Shen family mansion - Prayer room
 26. Zhou Zhuang tourist
 27. Su Zhou - Heaven on Earth
 28. Su Zhou - Round door
 29. Su Zhou - View with a view
 30. Su Zhou - Mao Tai walk
 31. Su Zhou - Tiger Hill Tower
 32. Su Zhou - Temple
 33. Su Zhou - Canal bridge
 34. Su Zhou - Bridge reflection
 35. Su Zhou - Canal
 36. Su Zhou - Pool in former private garden
 37. Su Zhou - Temple
 38. Su Zhou tourists