Zhou Zhuang - Quanfu Pagoda     China, June 2004
Prev Index Next