Zhou Zhuang - YunHai Pagoda     China, June 2004
Prev Index Next