Party for PhD students May 2004

  1. Aynur Abdurazik, Yoseph Abdullah, Muhammad Abdullah
  2. Jing Guan, Aynur Abdurazik and sons
  3. Supaporn Kansomkeat
  4. Supaporn, Hong Huang, VP
  5. Xiaochen Du & Wuzhi Xu
  6. Xiaochen Du & Wuzhi Xu
  7. Jing feeding Patrick
  8. Jing saving Patrick
  9. Victor Pan